Równe szanse dla najmłodszych

Dodany przez Agata dnia 10 stycznia 2012. Aktualności

Źródło: sxc.hu

Gmina Środa Śląska realizuje projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska”. Jego celem głównym  jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizacje procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska.

Do celów szczegółowych należy między innymi zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi. Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

W projekcie biorą udział wszystkie publiczne szkoły podstawowe z terenu Gminy Środa Śląska tj.:

· Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej,

· Szkoła Podstawowa w Szczepanowie,

· Szkoła Podstawowa w Ciechowie,

· Szkoła Podstawowa w Rakoszycach

W ramach projektu odbędą się m.in.:

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

3) zajęcia logopedyczne,

4) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

5) zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

6) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: korekcyjno-kompensacyjne,

7) zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,

8) zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie,

9) zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne,

10) zajęcia dla dzieci uzdolnionych sportowo.

 

Poza realizacją zajęć, jednym z ważnych elementów projektu będzie doposażenie bazy dydaktycznej szkół w specjalistyczny sprzęt m.in.: laptopy, komputery, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i terapii dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak dysleksja, książki, ćwiczenia, plansze, tablice edukacyjne, gry dydaktyczne, sprzęt do korygowania wad postawy i aktywności ruchowej. W ramach projektu planowane są wyjazdy do Ogrodu Botanicznego, Multicentrum i Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, sprawności fizycznej, czytania i pisania oraz poszerzać zainteresowania przyrodniczych, artystycznych, teatralnych i sportowych.

Łączna wartość projektu wynosi 295.344,90 zł. Projekt realizowany w roku szkolnym 2011/2012. Zgodnie z przeprowadzonymi przez nauczycieli diagnozami potrzeb uczniów do projektu zakwalifikowano 285 uczniów (SP Środa Śl.-131, Rakoszyce-59, Ciechów-47, Szczepanów-48).

Projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY