O gminnym budżecie – czyli co z naszymi pieniędzmi ?

Dodany przez Agata dnia 3 listopada 2014. Aktualności

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku. Zmiany okazały się potrzebne.

Budżet to dla gminy serce, które tłoczy finanse, aby usprawnić życie jej mieszkańcom. Pieniądze to rzecz, ale bardzo ważna gdyż bez nich nie powstałaby żadna inwestycja. Bez własnych pieniędzy, a więc udziału finansowego gmina nie otrzymała by wielu dotacji do ważnych zadań służących lokalnej społeczności.

I tak do 30 czerwca br. Rada Miejska oraz Burmistrz w ramach ich kompetencji dokonali wielu zmian planu dochodów i wydatków. 30 czerwca przyjęto zmiany w kwotach:

plan dochodów 65.588.898 zł.

plan wydatków 71.899.288 zł.

Planowany deficyt ustalony został w wysokości 6.310.390 zł, planowane przychody wyniosły 9.740.874 zł i były w części pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych (6.340.874 zł) oraz z planowanej emisji obligacji (3.400.000 zł), natomiast kwota rozchodów nie uległa zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej dochody zwiększono o 3.742.954 zł, tj. o 6.05%, wydatki zwiększono o 9.218.058 zł, tj. o 14,7%, deficyt wzrósł o 5.475.104 zł.

Co do wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosły one 28.386.446 zł (26.361.711 zł), co stanowiło 39,48% (39,51%) zakładanego planu. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki były wyższe o 2.024.735 zł. Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 52,71% zakładanego planu. Dobra realizacja dochodów dotyczyła w szczególności wpływów z podatków lokalnych, części opłat, a także wpływów z podatku CIT. Nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 8.387.666,49 zł, co świadczy m.in. o dobrej kondycji gminy do spłaty zobowiązań oraz o możliwości finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Podkreślić należy, że już po raz kolejny w budżecie gminy wyodrębniono środki funduszu sołeckiego, który wyraźnie wzmacnia nasz samorząd, wspiera dobre rządzenie i jawność życia publicznego. Fundusz sołecki jest instytucją korzystną dla mieszkańców sołectw, którzy mogą decydować o przeznaczeniu pieniędzy na cel, który jest dla nich istotny. Widoczne jest to również m.in. poprzez zaangażowanie sołtysów w działania zmierzające do poprawy życia lokalnych społeczności wiejskich.

Wzmocnieniem naszej samorządności będą także w przyszłości realizowane zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej. Gmina ponosi znaczne wydatki na realizację zadań bieżących w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców, jak np. edukacja, opieka społeczna, kultura i sport, infrastruktura drogowa i kanalizacyjna. W minionym okresie wydatki bieżące były wyższe od ubiegłorocznych 1.774.373 zł, tj. o 7,78%.

Planowany poziom wydatków majątkowych w 2014 r. przekracza 19.000.000 zł, co wyraźnie wskazuje na utrzymanie prorozwojowej struktury wydatków, a różnorodny charakter realizowanych zadań potwierdza zrównoważony kierunek rozwoju naszej gminy. Zasadnicza realizacja tej części wydatków budżetowych nastąpi w drugim półroczu br. Spłata rat pożyczek i wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych przebiegały bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Zadłużenie gminy w okresie sprawozdawczym zmalało o 123.600 zł, tj. o 0,6%. A najważniejszy wskaźnik finansowy dotyczący spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.

Mimo tych pozytywnych danych sprzedaż mienia gminnego pozostaje na niskim poziomie, a ustalony przez Ministra Finansów wpływy z udziałów w PIT na chwilę obecną wydają się być zagrożone niepełną realizacją. Utrzymanie w przyszłości wysokiego wskaźnika rozwoju gminy mierzonego wartością przedsięwzięć inwestycyjnych uzależnione będzie przede wszystkim od wielkości pozyskanych środków bezzwrotnych, jak również od oszczędnego gospodarowania własnymi zasobami. Reasumując mimo stabilnej sytuacji budżetu gminy sytuacja jest trudna i trudna do przewidzenia.

Źródło: Gazeta Roland

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY